"De Eerste Hulp"
 

Beste Leden

 

Nu er versoepelings maatregelen door de regering zijn ingevoerd kunnen de herhalings lessen weer door gaan. De wijzigingen waren per direct van kracht.

Wat betekend dit voor ons?

Dit betekent dat alle verenigingen de binnen en buiten activiteiten, "kunnen" hervatten.

“Kunnen”, want, jullie als leden, beslissen uiteindelijk zelf waar jullie je goed bij voelen.

 

Adviezen om verspreiding coronavirus te beperken

Door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit, zijn we beter tegen het virus bestand. Daarom zijn er nog maar enkele coronamaatregelen. Maar het coronavirus is er nog wel. Met onderstaande adviezen kunt we besmetting voor onszelf en anderen zo veel mogelijk voorkomen. Vaccinatie blijkt de beste manier te zijn om onszelf en anderen te beschermen tegen ernstige ziektes zoals het coronavirus.

 

Hygiëne-adviezen

Virussen kan zich minder snel verspreiden als we de hygiëne-adviezen opvolgt:

Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek gaat.

Raak uw gezicht zo min mogelijk aan.

Hoest of nies in uw elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna uw handen.

Daar waar het druk is, kun we onszelf en anderen beschermen door het dragen van een mondkapje.

 

Zelftesten en 1,5 meter afstand houden uit voorzorg

Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het virussen heel snel aan anderen doorgeven. Ook als zij gevaccineerd zijn.

Ga je op bezoek of naar een drukke plek waar veel mensen zijn? Doe dan voor het coronavirus een zelftest.

1,5 meter blijft een veilige afstand, ook bij bezoek thuis en op het werk.

Schud geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog.

 

Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet.

Blijf thuis en doe een zelftest of maak een afspraak om u te laten testen bij de GGD. 

Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus, keelpijn of hoesten. 

Blijf thuis tot u de testuitslag weet.

Bij een positieve testuitslag van de GGD: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. Ga in isolatie. 

Bij een positieve zelftestuitslag: laat u zo snel mogelijk testen bij de GGD.

Heeft uw huisgenoot corona? U hoeft niet in quarantaine als u minimaal 1 week een boosterprik heeft, als u korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad of als uit overleg met uw werkgever blijkt dat u onmisbaar bent en voldoet aan de voorwaarden van werknemers in essentiële bedrijfsprocessen. Dit geldt alleen als u geen klachten heeft.

Wilt u weten of u in quarantaine moet of niet? Doe de quarantainecheck op  quarantainecheck.rijksoverheid.nl.

 

Zorg voor voldoende frisse lucht

Frisse lucht is belangrijk. Frisse lucht helpt om de overdracht van het virus te beperken. Zorg dat thuis, in winkels, in horeca, op school en op het werk regelmatig wordt gelucht.

Zorg dat er thuis altijd een raampje of ventilatierooster open staat.

Zorg dat een huis meerdere keren per dag goed kan doorluchten door ramen en deuren wijd open te zetten.

Check hoe goed de ventilatie in uw huis is.

In winkels, horeca, op scholen, op het werk en in andere ruimtes waar mensen samenkomen geldt: zet ramen open. Of zorg dat luchtverversingsinstallaties zo zijn ingesteld dat er regelmatig verse lucht een gebouw in wordt gebracht.Op de site van de Rijksoverheid lees je meer.


Het Bestuur

  

>

> Open hieronder uw

Protocol

 


_____________________________________________________________________________

 

KNV EHBO ACTIVEERT NOODHULP

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO activeert haar Noodhulp Organisatie ten behoeve van de zorg rondom het coronavirus. Door het netwerk te activeren wordt er een vervolg gegeven aan een jarenlange traditie waarbij mensen met een EHBO-diploma zorg gaan verlenen aan mensen in nood. Tijdens deze coronapandemie zijn onze vrijwilligers beschikbaar voor inzet bij professionele zorgorganisaties zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en GHOR/GGD.

 

Het KNV Noodhulp netwerk is voor het laatst geactiveerd tijdens de vluchtelingencrisis in 2015. Tijdens deze crisis hebben de vrijwilligers van de KNV EHBO de driedaagse noodopvang locaties van diverse gemeenten voorzien van eerste hulp.

 

 

>> Contributie 2022/2023 << 

 

 

Via deze weg geven we aan dat elk lid ook dit jaar weer per mail zijn factuur voor de betaling van de contributie en eventuele verlenging zal ontvangen.

 

Dit zal voor de kerst gebeuren. Als je de factuur niet geopend krijgt (programma Publisher) André van Os even een mail sturen (andrevanos@kpnmail.nl). De betrokkene ontvangt dan per mail zijn factuur in pdf.

 

Het Bestuur EHBO afd. Middelburg

 

 

Van de secretaris

We gaan weer fris van start met het nieuwe seizoen.

Het aantal leden is redelijk stabiel gebleven.

 

Nog even in het kort wat van mij als secretaris verwacht mag worden.

Naast algemene administratieve taken zoals notuleren van vergaderingen, het mede samenstellen van dit jaarboekje word ik ook verantwoordelijk gehouden voor een aantal andere zaken zoals ledenadministratie, contacten met Oranje Kruis, contacten met andere besturen zoals districtsbestuur en afdelingsbesturen van de kring Walcheren. Tenslotte, niet onbelangrijk, houd ik bij hoe het loopt met de diploma verlengingen.

 

Ledenadministratie

Ik ben verantwoordelijk voor het ledenbestand van de vereniging: het bijhouden van de juiste adresgegevens enz. Dit lukt natuurlijk alleen maar als ik de juiste informatie krijg van de leden.

Volgens mij gaat dit steeds beter. Zaken zoals aan- en afmelding, adreswijziging en zeker ook bij verhindering van het volgen van de lessen enz., ontvang ik, het liefst schriftelijk of via bestuur@ehbomiddelburg.nl (dit om verwarring te voorkomen) een berichtje onder vermelding van diplomanummer en geboortedatum.

Nog even een belangrijk punt ten aanzien van het lidmaatschap van onze vereniging. Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd dient dat altijd vóór 1 december van het lopende jaar te gebeuren.

 

Contacten Oranje Kruis (OK) en diplomaverlenging

Het OK is in staat ons automatisch een juist overzicht te verstrekken van die diploma’s die verlengd moeten worden. Dit lukt alleen als de leden de juiste gegevens aan mij doorgegeven, zodat ik het Oranje Kruis op de hoogte kan stellen van de eventuele veranderingen. Diploma’s worden in april en oktober van elk jaar verlengd. Hiervoor dient de kaderinstructeur die de herhalingslessen geeft, de competenties af te tekenen.

Het aantal leden dat de herhalingslessen volgt is wat afgenomen. Het diploma is twee jaar geldig. Het is wel heel belangrijk als je je diploma geldig wilt houden deze herhalingslessen te volgen (twee jaar). Of je kunt kiezen om het tweede jaar een toetsing te doen. Deze wordt afgenomen door de kaderinstructeur Hanita Hulsbergen. Blijkt dat je een aantal lessen hebt gemist, zonder van tevoren aan te kondigen om welke reden, dan zal ik je oproepen om een aantal lessen in te halen via de bezemles. De herhalingsles reanimatie is een heel belangrijke die altijd moet worden ingehaald.

 

Van de coördinator hulpverlening

Voor ons is het geen stilzitten geweest. We hebben veel evenementen gedaan en nog te doen. De evenementen zijn zeer uiteenlopend. Soms korte, maar ook zeer lange dagen. Onze groep hulpverleners is iets kleiner geworden.

‘Ik wil via deze weg iedereen bedanken voor de inzet, zonder jullie was het zeker niet gelukt!’

 

TOCH BLIJFT MIJN OPROEP GELDEN:

Vind je het leuk/interessant om je in te zetten als hulpverlener op EHBO-gebied geef je dan op bij mij. Wil je meer informatie dan kun je ook bij mij terecht.

 

Bianca

 

 

 

Kaderopleiding

Op onze districtvergadering is er gesproken over een tekort aan kaderinstucteurs.

Ik heb dit binnen het landelijk bestuur besproken en hebben afgesproken dat wanneer er voldoende aanmeldingen zijn

er een pilot komt voor de opleiding tot kaderinstructeur. Deze pilot zal dan in Zeeland zijn.

Het is de bedoeling dat de opleidingvoor het seizoen 22-23 is afgesloten zodat u in dat seizoen direct aan de slag kunt.

De kosten van deze pilot zijn +/- 1000 euro, ongeveer een derde van de opleiding bij de NODE waar de meeste kaderleden hun opleiding hebben gevolgd.

Opgave voor 5 december via adrie.koole@hetnet.nl .

Een dringend verzoek aan de bestuursleden dit kenbaar te maken bij hun leden en hopen dat er voldoende kaderinstructeurs zijn voor de toekomst.

 

 

  

Aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis

 

Met ingang van 1 oktober 2004 zijn alle houders van een geldig Diploma Eerste Hulp/EHBO-diploma zonder extra kosten verzekerd tegen aansprakelijkheid voor schade aan zaken of personen wanneer zij eerste hulp verlenen. Het Oranje Kruis heeft deze verzekering afgesloten om de eerstehulpverleners rugdekking te geven. Het Oranje Kruis vindt het belangrijk dat de eerstehulpverleners als het nodig is zonder angst hun werk kunnen doen.

 

# Vanaf 1 oktober 2011 zijn ook alle houders van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen hiertegen verzekerd.

# Vanaf juli 2015 geldt dit ook voor alle houders van een geldig diploma Jeugd Eerste Hulp.

 

Veel EHBO’ers voelen zich onzeker wanneer ze onverwacht hulp moeten verlenen.

Wat gebeurt er als ze iets fout doen?

Kunnen ze dan een enorme schadeclaim verwachten?

In Nederland valt het gelukkig wat dat betreft erg mee, maar een hulpverlener kan aansprakelijk worden gesteld voor door hem aangerichte schade: een kapotte bril, een verdwenen horloge of lichamelijke schade als gevolg van zijn handelen. Zie onderstaande "Specificaties van de aansprakelijkheidsverzekering".

 

Wat zegt de Wet,
Wetboek van Strafrecht, Art. 450 stelt dat elke burger in Nederland de plicht heeft om zorg te bieden waar een ander in levensgevaar is en zorg nodig heeft, al is het maar door 112 te bellen.
 

Wetboek van Strafrecht, Art. 255:

"Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens wet of overeenkomst verplicht is, in een hulpeloze toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie."

 

Elke burger heeft volgens deze artikelen dus de plicht om een ander in levensgevaar te helpen. Help je niet dan ben je strafbaar. Dit hulpverlenen is naar wat je kan en in opgeleid bent. Er wordt in ieder geval verwacht dat er hulp geregeld wordt. 


Ben ik verzekerd tegen aansprakelijkheid als ik eerste hulp verleen?

Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor haar diplomahouders tegen schade voortvloeiend uit het incidenteel verlenen van Eerste Hulp bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte, waarvoor een houder van een geldig diploma ‘Eerste Hulp’ aansprakelijk is. Onder incidenteel wordt verstaan de situatie waar plotseling Eerste Hulp moet worden verleend of georganiseerde situaties waar vrijwillige EHBO’ers zijn. Dit betekent dat de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje Kruis ook dekking biedt aan houders van een diploma Eerste Hulp wanneer deze Eerste Hulp verlenen als vrijwilliger tijdens evenementen. De verzekering heeft ook betrekking op onze instructeurs in het bezit van een geldig Eerste Hulp Diploma van Het Oranje Kruis. Ter volledigheid; het betreft hier echter geen ongevallenverzekering.

 

Specificaties van de aansprakelijkheidsverzekering:

- verzekerd bedrag: €2.500.000 per aanspraak;

- dekkingsgebied: Gehele wereld, exclusief USA en Canada;

- eigen risico: € 125,- per aanspraak ten aanzien van schade aan zaken.

Belangrijk: niet verzekerd is hulpverlening op ‘professionele basis’ of hulpverleners binnen een bedrijf of hulpverlening op commerciële basis.

 

 

Met vriendelijke groet, Hanita

E-mail: hulsbergen@zeelandnet.nl

 

 

Powered by FlevoHost